PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 
40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet alapján - a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva -
pályázatot hirdet 
a
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.
(elnevezése a 2022. január 1. napjától AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lesz)
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22., cégjegyzékszám: 18-09-108728)

ügyvezetői

 munkakörének betöltésére.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség - amely munkaviszonyban tölthető be - 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig határozott időtartamra szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.
Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ tervezett megszűnésével a Kft. tevékenységi köre az AGORA közművelődési feladataival egészül ki. 

Az ügyvezető főbb feladatai:
1.)    A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körű megszervezése Szombathely Megyei Jogú Városban,
2.)    Médiaszolgáltatás: a Szombathelyi Városi Televízió működtetése, 
3.)    Sajtótermék-kiadás: a városi hetilap kiadása,
4.)    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:
- a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,
- a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;
- az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;
- az éves és féléves mérlegbeszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;
- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója      felett;
- a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
- eredményes marketing tevékenység folytatása;
- az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni;

továbbá

-    a kft. képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt,
-    nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
-    a feladat-ellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás
-    korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása.

A munkakör betöltésének feltételei:

-    magyar állampolgárság;
-    büntetlen előélet;
-    cselekvőképesség;
-    felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
-    végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;
-    kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
-    államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés igazolása, ennek hiányában a munkakör betöltését követő két éven belül történő elvégzésének vállalása.

Elvárt kompetenciák:

-    önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,
-    nagyfokú terhelhetőség
-    kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:     médiaismeret
                            angol vagy német nyelv ismerete
                    

Javadalmazás:      Az ügyvezető személyi alapbére: bruttó 600.000,- Ft. 
Az ügyvezetőt a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg.  

A munkába lépés napja:    2022. január 1.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:

- részletes szakmai önéletrajzát;
- végzettségét igazoló okiratok másolatát; 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 
- a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatását; 
- a kft. irányítására, működtetésére vonatkozó programját;
-    nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a munkáltató dönt); /1. sz. melléklet/
- nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; /2. sz. melléklet/
- nyilatkozatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról; /3. sz. melléklet/
- hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik; /4. sz. melléklet/
- amennyiben rendelkezésre áll, úgy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratot; 
- továbbá a nyelvismeretet, médiaismeretet igazoló dokumentumot; 
- nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés megtárgyalását a Közgyűlés és bizottságai nyílt vagy zárt ülésén kéri, valamint nyilatkozatát az adatkezelési tájékoztató átvételéről és az abban foglaltak tudomásul vételéről /5. sz. melléklet/.

A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági asszisztensénél, a 94/325-525-ös telefonszámon kérhető.
Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ vonatkozásában a pályázati dokumentáció az alábbi telefonszámon kérhető: 30/826-7081.

A pályázati felhívás közzététele:

ideje: 2021. szeptember 1. napja (szerda)

módja: 
•    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szombathely.hu),
•    Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapján (www.sztv.hu), 
•    Savaria Fórum hetilapban.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Személyesen vagy postai úton:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. 


A pályázat benyújtásának határideje:
A közzététel napjától számított 30 nap, azaz 2021. október 1. (péntek), 12.00 óra.

Megjegyzés: A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.

A pályázat elbírálása: 
A pályázat elbírálására a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásai az irányadók.
A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén. 
A pályázattal kapcsolatos további információ az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály - Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési iroda, a 06/94/520-151 telefonszámon kérhető.

Szombathely, 2021. szeptember 1.

                                                                                           

 /: Dr. Nemény András :/